REGULAMIN MKS GROCHOVIA WARSZAWA

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. MKS Grochovia Warszawa to szczególny rodzaj klubu sportowego działający na zasadach przewidzianych w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach, który prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 2. W niniejszym Regulaminie uczestnik zajęć sportowych jest dalej zwany jako „Zawodnik”.
 3. W niniejszym Regulaminie zajęcia sportowe definiuje się jako „treningi”, „mecze mistrzowskie”, „mecze sparingowe”, „turnieje” lub „obozy sportowe”.

§ 2. PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU

 1. Przystąpienie Zawodnika do MKS Grochovia Warszawa może nastąpić po:
  1) złożeniu wypełnionej deklaracji klubowej, a przez to zaakceptowaniu niniejszego regulaminu przez opiekunów prawnych Zawodnika (deklaracja i regulamin dostępne są do pobrania na
  oficjalnej stronie internetowej klubu www.grochovia.pl),
  3) okazaniu ważnych badań lekarskich Zawodnika uprawniających do czynnego uprawiania sportu,
  4) wykupieniu za pośrednictwem MKS Grochovia Warszawa rocznego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące udział zawodnika w zajęciach sportowych.
 2. O przyjęciu Zawodnika w poczet członków MKS Grochovia Warszawa decyduje Zarząd MKS Grochovia Warszawa stosowną w tym zakresie uchwałą.

§ 3. ZAJĘCIA SPORTOWE

 1. W czasie zajęć MKS Grochovia Warszawa jako organizator zapewnia opiekę trenerską i infrastrukturę sportową.
 2. Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa Zawodnika w zajęciach sportowych MKS Grochovia Warszawa jest posiadanie przez niego ważnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia.
 3. Zawodnicy MKS Grochovia Warszawa są zobowiązani do aktywnego i regularnego uczestniczenia w treningach oraz do udziału w obozach sportowych, turniejach, meczach sparingowych i meczach mistrzowskich.
 4. Treningi dla danej grupy MKS Grochovia Warszawa odbywają się raz, dwa, trzy lub cztery razy w tygodniu, a liczba jednostek treningowych jest uzależniona od wieku zawodników oraz stopnia ich wyszkolenia.
 5. Zawodnicy MKS Grochovia Warszawa są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach sportowych wyłącznie w jednolitym stroju i sprzęcie sportowym MKS Grochovia Warszawa będących w stanie pozwalającym na bycie wizytówką zarówno Zawodnika, jak i Klubu.
 6. Długość jednostki treningowej uzależniona jest od adaptacji grupy do bodźców treningowych i może się wahać od 45 do 90 minut.
 7. Zawodnicy MKS Grochovia Warszawa powinni stawić się w miejscu odbywania treningu przynajmniej 15 minut przed jego rozpoczęciem, aby rozpocząć trening punktualnie. Spóźnienie Zawodnika może być podstawą do niewpuszczenia go na trening.
 8. Treningi MKS Grochovia Warszawa odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 26 Zawodników.
 9. Opiekunowie prawni proszeni są o wcześniejsze informowanie o nieobecności Zawodników na zajęciach sportowych i innych sprawach dotyczących udziału Zawodników w zajęciach sportowych.
 10. Opiekunowie prawni mają obowiązek powiadomienia o każdym wypadku czy też doznanych urazach Zawodników MKS Grochovia Warszawa.

§ 4. UBEZPIECZENIE

 1. Opiekunowie prawni są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia w zakresie uczestnictwa w zajęciach sportowych Zawodników MKS Grochovia Warszawa obejmujące następstwa od nieszczęśliwych wypadków.
 2. Powyższe ubezpieczenie należy wykupić za pośrednictwem MKS Grochovia Warszawa.

§ 5. BADANIA LEKARSKIE

 1. Każdy Zawodnik MKS Grochovia Warszawa musi posiadać ważne badania lekarskie uprawniające go do czynnego uprawiania sportu.
 2. Brak ważnych badań lekarskich uprawniających Zawodnika do czynnego uprawiania sportu bezwzględnie uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach sportowych MKS Grochovia Warszawa.
 3. MKS Grochovia Warszawa poprzez trenerów prowadzących daną grupą treningową lub system elektroniczny klubu będzie przypominać o upływającym terminie ważności badań lekarskich każdego z Zawodników.

§ 6. SKŁADKI I INNE

 1. Składka członkowska wynosi 230 PLN (dla zespołów trenujących dwa razy w tygodniu) lub 270 PLN (dla zespołów trenujących trzy razy w tygodniu) miesięcznie w okresie „sierpień-czerwiec” i należy ją uiścić do 10-go dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe Klubu. Składki członkowskie są pobierane z góry za każdy miesiąc (np. za wrzesień wpłaty należy dokonać do 10 września).
 2. Jeżeli członkami klubu jest rodzeństwo to składka członkowska za każde z nich wynosi po 200 PLN (dla zespołów trenujących dwa razy w tygodniu) lub 220 PLN miesięcznie (dla zespołów trenujących trzy razy w tygodniu).
 3. Składka członkowska jest należnością za członkostwo w MKS Grochovia Warszawa (składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia sportowe, dlatego ilość treningów czy obecności na nich zawodnika nie ma wpływu na wysokość składki).
 4. W tytule przelewu na składkę członkowska należy wpisać: „Składka członkowska za: imię i nazwisko zawodnika, grupa, w którym trenuje oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.
 5. Na pisemną prośbę opiekunów prawnych Zawodnika Zarząd MKS Grochovia Warszawa może podjąć uchwałę o obniżeniu wysokości składki członkowskiej lub całkowicie ją znieść, w szczególności w uzasadnionych przypadkach trudnej sytuacji materialnej lub długotrwałych problemów zdrowotnych Zawodnika.
 6. Roczny koszt ubezpieczenia obejmującego zajęcia sportowe w MKS Grochovia Warszawa wynosi 40 PLN.
 7. W tytule przelewu na kwotę ubezpieczenia należy wpisać: Cele Statutowe: „Ubezpieczenie za: imię i nazwisko zawodnika oraz grupa, w którym trenuje”.
 8. Z tytułu m.in. udziału w turniejach, meczach sparingowych lub obozach sportowych mogą pojawić się dodatkowe opłaty, o których opiekunowie prawni Zawodników zostaną poinformowani w odpowiednim, wynikającym z klubowej praktyki terminie przed rozpoczęciem tych wydarzeń.
 9. Opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu sprzętu sportowego marki Adidas za pośrednictwem partnera technicznego klubu w celu uczestnictwa w zajęciach MKS Grochovia Warszawa.

§ 7. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Poprzez złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej opiekunowie prawni Zawodników wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku Zawodników i swojego własnego przez MKS Grochovia Warszawa, jak i przez jego wszystkich partnerów, sponsorów i współorganizatorów zajęć sportowych bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy lub bez konieczności uiszczenia na ich rzecz jakichkolwiek dodatkowych opłat z tego tytułu.
 2. Fotografie lub filmy wykonane w czasie zajęć sportowych MKS Grochovia Warszawa z utrwalonym wizerunkiem Zawodników lub ich opiekunów prawnych zostaną wykorzystane w celach szkoleniowych i marketingowych MKS Grochovia Warszawa na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach w Internecie, materiałach
  promocyjnych, komunikatach prasowych, na co opiekunowie prawni Uczestnika również wyrażają zgodę.
 3. Wizerunek Zawodników lub ich opiekunów prawnych nie może być rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi te osoby w negatywnym świetle.

§ 8. WYSTĄPIENIE Z KLUBU

 1. Aby wystąpić z MKS Grochovia Warszawa, Opiekun prawny Zawodnika musi złożyć pisemne oświadczenie woli (wzór dostępny jest do pobrania na oficjalnej stronie internetowej klubu www.grochovia.pl), które jest skuteczne po okresie przejściowym. Okres przejściowy trwa do końca miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało złożone.
 2. Aby wystąpienie z MKS Grochovia Warszawa po okresie przejściowym było skuteczne, Opiekun prawny Zawodnika musi uregulować wszelkie należności wynikające z dotychczasowego członkostwa Zawodnika w MKS Grochovia Warszawa.
 3. Złożenia pisemnego oświadczenia woli o wystąpieniu z MKS Grochovia Warszawa nie zwalnia z terminowego uiszczania składki członkowskiej. Terminowe uiszczanie składki członkowskiej jest wymagalne do momentu wygaśnięcia przynależności klubowej po okresie przejściowym, o którym mowa w ust. 1.
 4. Wystąpienie z MKS Grochovia Warszawa w celu zmiany barw klubowych może nastąpić wyłącznie w czerwcu. Wówczas Opiekun prawny Zawodnika jest zobowiązany do:
  1) złożenia pisemnego oświadczenia woli do Zarządu MKS Grochovia Warszawa ws. zamiaru zmiany barw klubowych,
  2) przedstawienie pisemnego oświadczenia woli nowego-potencjalnego klubu potwierdzającego chęć pozyskania Zawodnika,
  3) zdania klubowego sprzętu sportowego do wskazanej przez MKS Grochovia Warszawa osoby,
  4) rozliczenia składek członkowskich i innych zaległych opłat,
  5) uzyskania zgody MKS Grochovia Warszawa na zmianę barw klubowych.
 5. Stwierdzenie samowolnego podjęcia treningów w innym klubie bez zgody Zarządu MKS Grochovia Warszawa może skutkować zawieszeniem Zawodnika w prawach zawodniczych MKS Grochovia Warszawa na okres od jednego do dwunastu miesięcy. Stwierdzenie okoliczności, o których mowa w pierwszej części pierwszego zdania może skutkować skierowaniem sprawy do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w celu dalszych wyjaśnień.

§ 9. POZOSTAŁE WARUNKI

 1. Opiekunowie prawni Zawodnika są zobowiązani do śledzenia wiadomości na stronie MKS Grochovia Warszawa www.grochovia.pl i innych klubowych narzędziach komunikacji oraz do bieżącego przeglądania korespondencji mailowej przesyłanej na podany w deklaracji adres poczty elektronicznej.
 2. Warunki opisane niniejszym regulaminem są akceptowane przez opiekunów prawnych Zawodników uczestniczących w zajęciach, co potwierdzone jest ich podpisem w deklaracji członkowskiej MKS Grochovia Warszawa.
 3. Złamanie któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu może być podstawą do usunięcia z listy Zawodników MKS Grochovia Warszawa.
  Zatwierdzone przez:
  Zarząd MKS Grochovia Warszawa

Kontakt

Znajdziesz nas też na: