STATUT
Międzyszkolnego Klubu Sportowego
Grochovia Warszawa


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Międzyszkolny Klub Sportowy Grochovia Warszawa zwany dalej „Klubem”, jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust. 2 i 4 ustawy o sporcie, zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów i nauczycieli. Członkami Klubu mogą być również jego sympatycy.

§ 2

Terenem działania i siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Klub podlega wpisowi do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz niniejszym Statutem.

§ 5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników.

§ 6

Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków sportowych.

Rozdział II
Cele Klubu
§ 8

 1. Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym:
  1) doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu,
  2) prowadzenie szkolenia sportowego,
  3) zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
  4) organizowanie współzawodnictwa sportowego,
  5) uczestnictwo w imprezach sportowych,
  6) organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
  7) angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,
  8) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii,
  9) dbałość o zdrowie członków Klubu,
  10) popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

§ 9

 1. Klub realizuje swoje cele poprzez:
  1) wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz udzielanie wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe,
  2) zapewnianie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej,
  3) prowadzenie zajęć sportowych,
  4) organizację i udział w imprezach sportowych,
  5) organizację różnych form aktywności fizycznej,
  6) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
  7) organizowanie obozów sportowych,
  8) współpracę z placówkami oświatowymi,
  9) współpracę z organami administracji publicznej,
  10) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu
 2. Klub może realizować swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 3. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków. Może również zatrudniać pracowników.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§ 10

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

§ 11

 1. Członkowie Klubu dzielą się na:
  1) zwyczajnych,
  2) uczestników,
  3) wspierających.
  4) honorowych.
 2. Członków uczestników, zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, z zachowaniem § 12 ust. 2 statutu.

§ 12

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami uczestnikami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
  2) uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub,
  3) zgłaszania opinii, postulatów, wniosków wobec Zarządu,
  4) udziału w zajęciach organizowanych przez Klub w ramach statutowej działalności,
  5) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu.
 2. Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem określonych powyżej w ust. 1 pkt 1; członkowie uczestnicy mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 3. Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy obowiązani są do:
  1) aktywnego uczestniczenia w pracach Klubu i realizacji celów statutowych,
  2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz,
  3) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14

Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera cele statutowe Klubu i udziela mu wsparcia materialnego lub organizacyjnego.

§ 15

 1. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.
 2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
 3. Członkowie wspierający są obowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz oraz regularnego spełniania na rzecz Klubu zadeklarowanych, w deklaracji członkowskiej, świadczeń.

§ 16

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Klubu. Godność członka honorowego nadaje i pozbawia Walne Zebranie Członków.
 2. Członkowie honorowi korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, za wyjątkiem wskazanych w § 13 ust. 1 pkt 1 statutu. Członkowie honorowi uczestniczą w Walnym Zebraniu Klubu z głosem doradczym. Ponadto są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.
 3. Członkowie honorowi są obowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu.

§ 17

 1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
  1) skreślenia uchwałą Zarządu w wyniku:
  a) złożenia przez członka Klubu Zarządowi pisemnej dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Klubie,
  b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
  2) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia:
  a) rażącego naruszenia przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu,
  b) niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres co najmniej 3 miesięcy,
  c) zalegania z opłaceniem składek członkowskich za okres co najmniej 3 miesięcy, po uprzednim wezwaniu do uiszczenia zaległych składek,
  d) działania przez członka na szkodę Klubu.
  3) rozwiązania się Klubu.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Zarząd jest zobowiązany zawiadomić zainteresowanego o wykluczeniu na piśmie doręczając mu jednocześnie
  stosowną uchwałę, podając przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały wykluczonemu członkowi. W przypadku złożenia odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu nie wywołuje skutków prawnych do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§ 18

Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 19

 1. Kadencja władz wybieralnych trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu.
 3. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że dany organ podejmie uchwałę o zastosowaniu głosowania tajnego. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw personalnych, które są podejmowane w głosowaniu
  tajnym.

§ 20

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako Sprawozdawczo-Wyborcze.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, podając
  jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres email.
 3. O ile statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane w trybie § 20 ust. 2 niniejszego
  statutu.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu:
  1) z inicjatywy własnej,
  2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3) na wniosek co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 ? 3 niniejszego paragrafu, i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie kierunków działalności Klubu,
2) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
8) podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 23

 1. Zarząd składa się z 5 członków, w tym Prezesa i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 3. Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) określanie wysokości składki członkowskiej i trybu jej uiszczania,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego
5) Zebrania Członków,
6) opracowywanie regulaminów wewnętrznych działania Klubu,
7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przynależności do innych organizacji,
9) powoływanie doradczych komisji problemowych i uchwalanie regulaminów ich działania,
10) powoływanie sekcji Klubu i uchwalanie regulaminów ich działania.

§25

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie Członków
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie określonym na podstawie przepisów niniejszego Statutu,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
6) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 27

 1. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, członkowie organu władzy, który uległ uszczupleniu mogą uzupełnić swój skład spośród członków Klubu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.
 2. Jeżeli, w trakcie kadencji, ustąpią funkcyjni członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wówczas Zarząd, jak również odpowiednio Komisja Rewizyjna – mogą po uzupełnieniu
  swego składu, w trybie ust. 1 niniejszego paragrafu, powołać funkcyjnych członków, do końca kadencji.
 3. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może odwołać w trakcie kadencji z pełnionych
  funkcji wyłącznie Walne Zebranie Członków.
 4. Jeżeli w trakcie kadencji członkowie Komisji Rewizyjnej lub członkowie Zarządu
  zostaną odwołani z pełnionych funkcji, Walne Zebranie Klubu, dokonuje uzupełnienia składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej, do końca kadencji.

Rozdział V
Wyróżnienia i kary
§ 28

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez
  Walne Zebranie Członków.

§ 29

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje
  prawo wymierzania następujących kar:
  1) upomnienia;
  2) nagany;
  3) zawieszenia w prawach członka na okres do 3 miesięcy;
  4) wykluczenia z listy członków (§ 17 ust. 1 pkt 2 statutu).
 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do
  Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu
  wraz z uzasadnieniem.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu
§ 30

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstawania majątku Klubu są:
  1) składki członkowskie,
  2) dotacje,
  3) darowizny, zapisy i spadki,
  4) dochody z majątku Klubu,
  5) wpływy z odpłatnej działalności statutowej.

§ 31

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych
  oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Klubu,
  w tym Prezesa lub Sekretarza.
 2. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu
§ 32

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów.

§ 33

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa Likwidatora oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.
 3. Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków, po zakończeniu prac składa
  organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.

Kontakt

Znajdziesz nas też na: